Chemins Andes 7_ Laguna Ayhonda 4.jpg

Laguna Ayhonda, Bolivie